Program

Program

Pracujeme s dětmi dle Plánu výchovy (k nahlédnutí v Magnetce) přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních), jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním ve školce. Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení. Tvoříme přirozené prostředí, kde mladší opakují a starší pomáhají. Avšak při činnostech jsou děti dle potřeby a náročnosti práce či zadaných úkolů děleny na starší a mladší skupiny. S dětmi pracujeme také individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.
Naším cílem je vytvořit ve spolupráci s rodinou příjemné, rodinné prostředí, kde děti tráví milé chvíle plné her a poznávaní a kam se rády vracejí. Rodičům se snažíme vycházet vstříc v jejich individuálních potřebách, tak aby uspěchaný pracovní týden zvládali bez velkých stresů.

Nabídka kroužků od září 2018 :

“ Hudebníček“, „Sporťáci“, jóga, plavání,( všechny kroužky jsou vedeny odbornými lektory v oboru). Možné je přihlásit své dítě pouze na jedno pololetí. Plavecký výcvik probíhá ve dvou cyklech – podzimní x jarní nezávislé lekce plavání .

Z důvodu malé obsazenosti pro letošní rok odpadá výuka anglického jazyka a logopedický kroužek. Pokud ale v budoucnu bude zájem o tyto aktivity, jsme připraveni tyto kroužky opět otevřít.

Nabízíme také odborné logopedické vyšetření. Na základě tohoto vyšetření můžete navázat spolupráci s  odborným logopedem. Běžnou logopedickou prevenci zajišťujeme i během běžné výchovné činnosti.
Připravujeme také děti na vstup do školy cílenou propedeutickou výchovou a formou „Metody dobrého startu“.
Pravidelně chodíme na mezigenerační setkávání dětí a seniorů Mezi námi do spřáteleného zařízení Domov seniorů Atrium.

Pro děti je také zajištěno kulturní vzdělávání. Divadélka s různými představeními navštěvují naše zařízení a starší děti jezdí na vybraná představení zejména do Naivního divadla.

Snažíme se s dětmi trávit hodně času pobytem venku. Zejména ve druhém pololetí školního roku často jezdíme na malé i větší výlety (nejen) do přírody.

 

 

 

 

 

,